Vanessa Almonti

XXXV Cycle

Cecilia Astigiano

XXXVII Cycle

Giulia Begani

XXXV Cycle

Andrea Benzi

XXXIV Cycle

Michela Capraro

XXXVI Cycle

Maria Rosaria Coppola

XXXVI Cycle

Mandeep Kumar

XXXIV Cycle

Joseph Lionti

XXXVI Cycle

Serena Losacco

XXXVI Cycle

Lorenzo Monteleone

XXXIV Cycle

Nhung Nguyen

XXXV Cycle

Jasmin Ortolan

XXXVI Cycle

Alessandra Roggeri

XXXIV Cycle

Sonia Spinelli

XXXIV Cycle

Sara Tessitore

XXXVII Cycle

Hanna Trebesova

XXXVI Cycle

Giulia Elda Valenti

XXXV Cycle

Giulia Vallarino

XXXV Cycle

Manon van den Berg

XXXIII Cycle

Viviana Villa

XXXVI Cycle

Roberta Arianna Zerbo

XXXV Cycle