Vanessa Almonti

XXXV Cycle

Cecilia Astigiano

XXXVII Cycle

Giulia Begani

XXXV Cycle

Deianira Bellitto

XXXVII Cycle

Alessia Cafaro

XXXVII Cycle

Pierandrea Canepa

XXXVII Cycle

Michela Capraro

XXXVI Cycle

Maria Rosaria Coppola

XXXVI Cycle

Joseph Lionti

XXXVI Cycle

Serena Losacco

XXXVI Cycle

Nhung Nguyen

XXXV Cycle

Jasmin Ortolan

XXXVI Cycle

Alice Taddeucci

XXXVII Cycle

Sara Tessitore

XXXVII Cycle

Hanna Trebesova

XXXVI Cycle

Giulia Elda Valenti

XXXV Cycle

Giulia Vallarino

XXXV Cycle

Viviana Villa

XXXVI Cycle

Roberta Arianna Zerbo

XXXV Cycle